1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi EMANDIA internetine parduotuve sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka EMANDIA internetinėje parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi EMANDIA internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. Pardavėju šiose Taisyklėse yra UAB „EMANDIA“ buveinės adresas: Sausio 13-osios g. 5-41, LT-04343 Vilnius, juridinio asmens kodas 302692753;

1.3. Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis EMANDIA internetinėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis EMANDIA internetinės parduotuvės paslaugomis. Naudotis EMANDIA internetine parduotuve ir joje pirkti turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; juridiniai asmenys.

1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti EMANDIA internetinėje parduotuvėje.

1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia EMANDIA internetinėje parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas. Jei pirkėjas pasirenka atsiskaitymą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia EMANDIA internetinėje parduotuvėje prekių užsakymą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad užsakymas yra priimtas.

1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą EMANDIA internetinėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių EMANDIA internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

1.7. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant EMANDIA internetinėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Pardavėjas, atsižvelgdamas į EMANDIA internetinės parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi EMANDIA internetinės parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas EMANDIA internetine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti EMANDIA internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

1.11. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti EMANDIA internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2. Asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje EMANDIA dviem būdais:

2.1.1. užsiregistruodamas internetinėje svetainėje EMANDIA (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

2.1.2. nesiregistruodamas internetinėje svetainėje EMANDIA.

2.2. Pirkėjas,  užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 2.1 punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

2.3. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis EMANDIA internetinės parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą.

2.4. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant EMANDIA internetinės parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tą padaryti.

2.5. Pirkėjas, norėdamas gauti Pardavėjo ar kitus Pirkėjui naudingus pasiūlymus, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

2.6. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.7. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.

2.8. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu šiame Taisyklių punkte nurodytu adresu ar elektroniniu paštu adresu info@emandia.com Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks Pirkėjui raštišką atsakymą.

2.9. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės EMANDIA teikiamomis paslaugomis.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos EMANDIA internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Litais, Eurais, Rusijos rubliais, DB svarais ir JAV doleriais su PVM 21%. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis EMANDIA internetinėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.2.1. Naudodamasis internetine mokėjimo sistema www.mokėjimai.lt - pirkėjas, išsirinkęs pardavėjo siūlomas prekes ar paslaugas, nukreipiamas į mokėjimo pasirinkimo puslapį, kur dar kartą peržiūri savo užsakymą ir vienu iš pasirinktų mokėjimo variantų sumoka už prekes ar paslaugas į Mokėjimai.lt sistemos sąskaitą. Mokėjimai.lt sistema nukreipia pirkėją atgal į EMANDIA internetinę parduotuvę. Jei viskas apmokėta sėkmingai, tuomet Pardavėjas automatiniu būdu informuojama apie pirkėjo atsiskaitymą už prekes. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka „mokėjimai.lt“ sistemai, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šios svetainės elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.2.2. Kreditine kortele (VISA, MasterCard, Maestro) per PayPal sistemą.

3.2.3. Grynaisiais pinigais, atsiimdamas siuntą iš kurjerio, ar atlikdamas apmokėjimą išankstiniu pavedimu.

3.3. Pasirinkus 3.2.2. ar 3.2.3. punktuose nurodytus atsiskaitymo būdus, Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento. Tik gavus apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje, nurodytoje apmokėjimo instrukcijose. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.

3.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento.

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. EMANDIA internetinės parduotuvės prekyba vykdoma tarptautiniu mastu ir prekės pristatomos daugelyje pasaulio šalių. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje (arba siuntų savitarnos terminale).

4.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas EMANDIA internetinės parduotuvės puslapyje „Prekių pristatymas“ ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių kiekio.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas visa apimtimi, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei Pardavėjo sandėlyje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymą.

4.4. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

4.5. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę.

4.6. Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.7. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o pinigai už prekes grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

4.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.9. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę ir pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą).

4.10. Pirkėjas, pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (praplyšęs pakavimo lipdukas, pažeistos pakuotės ar kitaip išoriškai pažeista), privalo tai atžymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

4.11. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių kiekis arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

4.12. Visų EMANDIA internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

4.13. Pardavėjas neatsako už tai, kad EMANDIA internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

5. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

5.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti EMANDIA internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą, kuriame privaloma nurodyti grąžinti pageidaujamą prekę, grąžinimo priežastis ir užsakymo numerį, Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui EMANDIA internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.

5.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) į šių Taisyklių 5.4 punkte nurodytą prekių keitimo ar grąžinimo vietą.

5.3. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.4. Grąžinamas ar keičiamas prekes Pirkėjas turi pristatyti adresu S. Nėries g. 103-51, LT-12115 Vilnius darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Pareiga pristatyti grąžinamą ar keičiamą prekę į šiame Taisyklių punkte nurodytą vietą, o taip pat visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pirkėjui, išskyrus, kai grąžinamos ar keičiamos netinkamos kokybės prekės. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Pardavėjo atstovui (kurjeriui).

5.5. Grąžinant ar keičiant EMANDIA internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

5.6. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą (jei jis buvo išduotas) ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

5.7. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

5.8. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, prekių pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas ir nekompensuojamas.

6. Apsikeitimas informacija

6.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

6.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia EMANDIA internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

7.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

7.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

7.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Naujos paskyros registracija

Jau turite paskyrą?
Log in instead arba Atstatyti slaptažodį